Mida me teeme?

Ilus ja hästi toimiv arhitektuur saab alguse õigetest inimestest ja nutikast protsesside planeerimisest. Omalt poolt suudame pakkuda terviklahendusi, nii nagu Sa oled seda alati tahtnud. Loe täpsemalt meie võimalustest.

Arhitektuurne projekteerimine

Koostame arhitektuurseid projekte, mille käigus lähtume tellija soovidest ning kaasaegsetest võimalustest, et saavutada parim tulemus alates eskiisist kuni hoone valmimiseni. Kogu projekteerimise vältel tegeleme ka omaniku ehitustehnilise konsulteerimisega. Meie tegevusse kuuluvad nii eramud, kortermajad, ühiskondlikud hooned kui ka muinsuskaitse projektid.

Arhitektuurse projekteerimise protsess jaotub nelja staadiumisse:
• Eskiisprojekt
• Eelprojekt
• Põhiprojekt
• Tööprojekt

Eskiisprojekt on projekteerimisprotsessi esimene etapp, mille puhul alustame kinnistu analüüsimisega ning kohaliku üldplaneeringu või olemasolul detailplaneeringu uurimist, mille põhjal teeme kindlaks ehituslikud õigused ja võimalused kinnistule projekteerimiseks. Projekti koostamiseks tellitakse alusuuringud kinnistule.

Eskiisprojekti staadiumis on tavapärane tihe koostöö tellija ja arhitektide vahel, et luua esimene visand hoone(te)st vastavalt kliendi nägemusele. Koostame esimesed visandid projekteeritavast hoonest koos kvaliteetsete ilupiltidega, mille abil saab tulevastest hoonetest esmase ettekujutuse. Esitame vajaliku dokumentatsiooni kohalikule omavalitsusele kooskõlastamiseks, vajadusel taotleme projekteerimistingimused.

Eelprojekti staadiumis läheme projektiga täpsemaks ning koostame kõik vajalikud dokumendid ehitusloa menetluse algatamiseks. Eelprojekti staadiumis kaasame projekti erinevad insenerid, kes koostavad vajaliku insenertehnilise dokumentatsiooni. Lisaks koostatakse hoone(te)le vastav energiamärgis. Tegeleme kogu ehitusloa menetlusprotsessiga, et tagada kooskõlastused kõikidelt ametitelt. Eelprojekti staadiumi lõpuks saame kätte ehitusloa ning anname tellijale üle lõpliku eelprojekti.

Põhiprojekti staadium keskendub projekti detailsemale lahendamisele. Põhiprojekti käigus toimub tihe koostöö arhitektide, erinevate inseneride, sisearhitekti ja tellija vahel. Võimalus kaasata täiendavaid spetsialiste nagu maastikuarhitektid, helitehnika spetsialistid, nutimaja eksperdid jne. Põhiprojekt on alus ehituspakkumise võtmiseks.

Tööprojekti staadium on viimane ning kõige detailsem staadium. Koostatakse arhitektuursete ja inseneriosade lõplikud projektid. Tööprojekt on alus hoone(te) ehitamiseks, mis eeldab kõige detailsemaid joonised. Tööprojekti piiratud mahus on võimalik tellida ka autorijärelevalve teenuse osana

Tehniline projekteerimine

Meil on pikaajalised koostööpartnerid insener-tehnilisest valdkonnast. Kaasaegsed lahendused projekteerimises võimaldavad targa ja hästi toimiva maja loomist.

Igale hoonele koostatakse vajalike tehniliste süsteeimde projektid, sh. küttesüsteemide lahendused, ventilatsioonisüsteemid, veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemid, gaasitööd ja elektritööd. Omame kogemust ka kõige uudsemate nutimaja lahendustega, mida on võimalik hoonesse integreerida.

Detailplaneeringud ja ostueelne konsultatsioon

Planeerite kinnisvaraarendust või otsite enda maja jaoks sobivat krunti? Soovite saada adekvaatset hinnangut kinnistute ehitusõiguse osas või arenduspotentsiaalile ja koostada sellest lähtuvalt realistlik kinnisvaraarenduse äriplaan, parendada olemasolevat ärimudelit või osta perspektiiviga maatükke investeerimiseks? Sellisel juhul tasub võtta meiega ühendust. Mida varasemas staadiumis saame kaasa rääkida, seda parema tulemuse saavutame.

Pakume investeerimisotsuse tegemise tuge, sealhulgas:

• Krundi hoonestusvõimaluste analüüs lähtuvalt kehtivatest arengudokumentidest ja kitsendustest koostöös kohalike omavalitsuste ja riigiasutustega (koos kirjalike asjaomaste asutuste seisukohtadega).

• Olemasoleva detailplaneeringu ehitusõiguse analüüs, sh näiteks üle 5 aasta vanuse detailplaneeringu realiseerimise võimalused lähtuvalt kehtivatest seadusest tulenevatest kitsendustest (ehituskeeluvööndid, loodukaitselised piirangud jmt) ja kohalikest strateegilistest arengudokumentidest.

• Hoonestust mõjutavate piirangute väljaselgitamine, sh kohaliku üldplaneeringu ja muude strateegiliste arengudokumentide ning kehtivast seadusandlusest kinnistule seatud ehituslike tingimuste analüüs.

• Muinsuskaitseliste piirangute ja ehituslike tingimuste väljaselgitamine kultuuriväärtusliku objekti puhul; muinsuskaitse eritingimuste koostamine

• Ehitise projekteerimistingimuste taotlemine detailplaneeringu puudumisel või detailplaneeringu täpsustamine selle olemasolul.

• Kommunikatsioonidega (tehnilise infrastruktuuriga) liitumise võimaluste väljaselgitamine.

Äriprojektile esmase hinnangu koostamine hoonestuse mahtudele ja elamuühikute hulgale vastavalt piirkondlikule turunõudlusele ja kohaliku omavalitsuse arengustrateegiatele. Pärast lähteinfo kogumist ja omapoolse eksperthinnangu tegemist saame pakkuda järgmisi teenuseid:

• Hoonestuse mahulise kavandi koostamine detailplaneeringu algatamiseks

• Detailplaneeringu algatamine ja koostamine

• Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangu koostamine (üldplaneerignut muutva detailplaneeringu koostamise raames)

• Õigusalane konsultatsioon planeerimisprotsessi vältel (vajadusel oma ala ekspertide ja koostööpartnerite kaasamisel)

• Tellija esindamine ja õiguste eest seismine suhtluses kohaliku omavalitsusega ehitusalaste menetlusprotsesside vältel.

Projektijuhtimine

Projektijuhtimine tagab projekti arengu ja terviklikkuse. Projektijuht koordineerib kõikide kaasatud eriosade valmimist, koostab projekti valmimiseks ajakava ja vastutab projekti eesmärkide saavutamise eest. Seame prioriteediks hea koostöö erinevate projekteerijate ja tellija vahel ning soovime saavutada eesmärgipõhise ja kvaliteetse projekti lõpplahenduse.

Energiatõhususe arvutused ja energiamärgis

Teostame energiatõhususe arvutusi ja määrame hoone energiamärgise.

Autorijärelevalve

Ehitusjärgus kontrollime hoone ehituse vastavust teostatud arhitektuursele ja tehnilisele projektile ning vajadusel konsulteerime ehitajat. Samuti probleemide ilmnemisel või muudatuste tegemise soovi korral otsime koostöös kliendiga sobivaid lahendusi. Veendume, et seoses hilisemate muudatustega hoone visuaalne kvaliteet püsiks.

3D visualiseeringud ja VR

3D visualiseeringuid loovad realistliku ettekujutuse projekteeritud väli- ja siseruumist. Visualiseeringute abil saate näha, milline Teie projekt reaalses elus hakkab välja nägema. Kasutades tänapäeva parimat tehnoloogiat, pakume lisaks 3D visualiseeringutele ka võimalust kogeda enda projekti virtuaalreaalsuses. VR kaudu saate liikuda loodud hoone digitaalses versioonis ning jälgida, et kujundatud ruumid vastaks teie soovidele. Vastavalt teie tagasisidele anname omalt poolt soovitusi ja teeme projektis muudatusi.

Sisearhitektuur

Vastavalt tellija visioonile integreerime hoonete siseruumidesse silmapaistvad ja funktsionaalsed sisearhitektuursed lahendused. Koos kogenud sisearhitektidega saavutame laitmatu terviku hoone ja selle interjööri osas luues individuaalseid ja hoonepõhiseid lahendusi.

Maastikuarhitektuur

Maastikuarhitektuuri projekt tagab, et hoonet ümbritsev ruum on läbimõeldud, funktsionaalne ja esteetiliselt silmapaistev.

Maastikuarhitektuurile spetsialiseeurnud koostööpartnerid aitavad luua väliruumi, mis on sümbioosis meie projekteeritud hoone vormi ja iseloomuga. Maastikuarhitektuuri projekt aitab luua hoonest ja seda ümbritsevast ühtse ja tervikliku lahenduse.